Netherlands Flag Turkey

Veel gestelde vragen

Is alimentatie fiscaal aftrekbaar?

Ja, alimentatie is fiscaal aftrekbaar. Partneralimentatie is voor de alimentatieplichtige fiscaal aftrekbaar. De alimentatiegerechtigde betaalt inkomstenbelasting over de ontvangen partneralimentatie. Bij kinderalimentatie is dit anders. Kinderalimentatie is voor de alimentatieplichtige ook aftrekbaar. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de Belastingdienst.


Wat is alimentatie?

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Partneralimentatie is een financiële bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner.


Wat kunt u doen als uw ex-partner de alimentatie niet betaalt?

Het LBIO is gespecialiseerd in het innen van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Voor een rechthebbende op alimentatie berekent het LBIO geen kosten. Betalingsplichtigen betalen wel wettelijke invorderingskosten. Indien het LBIO de volledige alimentatie int, ontvangt de rechthebbende dus ook het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast stet het LBIO ook Ouderbijdragen jeugdzorg vast en int deze bijdragen. Dan gaat het om bijdragen van ouders die kinderen (uithuis)geplaatst hebben in bijvoorbeeld een pleeggezin of internaat.

Het LBIO is een overheidsinstelling en verricht in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen.


Hoe lang duurt de verplichting tot betaling van partneralimentatie?

De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van twee factoren, namelijk van de duur van het huwelijk en het feit of er kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk. Indien een huwelijk korter dan vijf jaar heeft standgehouden en er geen kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk, is de alimentatieplicht gelijk aan het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd. Dus als u vier jaar getrouwd bent geweest en geen kinderen heeft, duurt de alimentatieplicht maximaal vier jaar. Bij een huwelijk dat langer dan vijf jaar heeft standgehouden of als er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren, is de alimentatie duur maximaal 12 jaar.

De alimentatieplicht eindigt wanneer de ex-partner geen behoefte meer heeft aan alimentatie, met een ander trouwt of duurzaam gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.


Is partneralimentatie verplicht?

Partneralimentatie is verplicht wanneer de ene partner behoefte heeft aan een bijdrage in zijn/haar levensonderhoud en de andere partner voldoende draagkracht heeft om een financiële bijdrage te leveren. Gehuwde mensen houden ook na hun relatie een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar.


Hoe wordt partneralimentatie vastgesteld?

Ex-partners kunnen samen de hoogte van de partneralimentatie vaststellen. Wanneer partijen er samen niet uitkomen dan zal de rechter de hoogte van de partneralimentatie bepalen. Hierbij wordt eerst bepaald wat de behoefte is van de alimentatiegerechte partij en wordt er daarna de draagkracht berekend van de alimentatieplichtige partij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Landelijke Trema Norm.


Hoe wordt kinderalimentatie vastgesteld?

Als de ouders in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de kinderalimentatie door de rechter vastgesteld. De rechter stelt de hoogte van de kinderalimentatie vast door eerst te bepalen wat de behoefte van het kind is en ten tweede de draagkracht van de ouders te berekenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Landelijke Trema Norm.


Wanneer is kinderalimentatie verschuldigd?

Beide ouders hebben de plicht om hun kind te verzorgen. Kinderen tot 18 jaar hebben recht op kinderalimentatie. Het recht op kinderalimentatie kan tot de leeftijd van 21 jaar duren wanneer het kind niet zelf kan voorzien in zijn/haar levensonderhoud, bijvoorbeeld omdat het kind studeert.


Kan een vastgestelde alimentatie worden gewijzigd?

Ja, wijziging is mogelijk. De rechter heeft de mogelijkheid om de alimentatie te wijzigen wanneer de omstandigheden van één van de partijen zodanig wijzigt dat het onredelijk is om het oude alimentatieniveau te handhaven. Bijvoorbeeld het inkomen van de alimentatieplichtige daalt aanzienlijk, waardoor hij/zij niet meer in staat is om de vastgestelde alimentatie te betalen. Een andere wijzigingsmogelijkheid is dat de rechter bij de vaststelling van de alimentatie is uitgegaan van onvolledige of onjuiste gegevens.