Netherlands Flag Turkey

De vaderschapsprocedures

De vaderschapsprocedures

Als een kind tijdens een huwelijk wordt geboren dan wordt de echtgenoot van de moeder door de wet automatisch beschouwd als de vader. Ook als hij niet de biologische vader van het kind is. Beide ouders hebben dan ook gezag over het kind.

Veel kinderen worden buiten het huwelijk geboren. Bij de geboorte heeft het kind dan een juridische moeder, maar geen juridische vader. Er zijn een aantal mogelijkheden om een juridische band tussen vader en kind te creëren. Als moeder haar toestemming geeft dan kan vader het kind erkennen en ook gezag krijgen over het kind. Hiervoor is geen procedure bij de rechtbank nodig. Echter als moeder geen toestemming geeft aan vader of vader kan het kind niet erkennen, dan is een procedure bij de rechtbank noodzakelijk. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Er zijn procedures om een juridische band te creëren. En er zijn procedures om reeds bestaande juridische banden te verbreken. Hieronder vindt u de verschillende procedures.

  1. Vervangende toestemming erkenning van kind
  2. Vernietiging erkenning kind
  3. Gerechtelijke vaststelling vaderschap
  4. Ontkenning vaderschap
  5. Gezamenlijk of alleen ouderlijk gezag

U heeft een advocaat nodig wanneer u een van de bovenstaande procedures wenst te starten. Onze advocaten kunnen u hierin bijstaan.

1. Vervangende toestemming erkenning van kind

Een kind erkennen betekent dat u bij de gemeente officieel laat vastleggen dat u vader bent van het kind. Een man die een kind heeft erkend is juridisch ouder van het kind geworden. Meestal is het de biologische vader die een kind erkent. Maar dat hoeft niet. Ook een andere man kan een kind erkennen. Erkenning is een handeling van de man die hij alleen vrijwillig kan doen. De moeder die moet het er natuurlijk wel mee eens zijn. Daarom moet zij schriftelijk haar toestemming geven voor de erkenning.

Als de moeder niet meewerkt aan de erkenning van het kind en het kind is jonger dan 16 jaar dan kan de verwekker (meestal de biologische vader) onder bepaalde omstandigheden vervangende toestemming krijgen van de rechter om het kind te erkennen.

Namens u wordt een verzoekschrift tot vervangende toestemming tot erkenning van het kind ingediend bij de rechtbank. Indien de rechtbank toestemming verleent voor de erkenning van uw kind dan wordt er aan de geboorteakte van uw kind een bijlage toegevoegd, waarin staat dat u de juridische vader van het kind bent. Let op: erkenning van het kind betekent niet dat u ook gezag heeft. Om gezag te krijgen over uw kind dient u een andere procedure te starten.

2. Vernietiging erkenning

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk voor een man om de erkenning van een kind te laten vernietigen door de rechtbank. Hij kan de erkenning alleen ongedaan maken als hij niet de biologische vader is van het kind en er dient sprake te zijn van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Er dient een verzoekschrift tot vernietiging van de erkenning ingediend te worden bij de rechtbank.

Vernietiging van de erkenning heeft tot gevolg dat de erkenner nooit de juridische vader van het kind is geweest. De situatie zoals die was voor de erkenning keert dan terug. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de kinderen de nationaliteit van de vader verliezen en die van de moeder overhouden.

3. Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Als de verwekker van een kind getrouwd is en het kind niet kan erkennen of weigert het kind te erkennen of inmiddels is overleden, kunnen de moeder en ook het kind de rechtbank verzoeken het vaderschap te laten vaststellen.

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap werkt terug tot het moment van geboorte van het kind. De geboorteakte van het kind wordt gewijzigd, waarbij in de geboorteakte de naam van de vastgestelde vader wordt ingeschreven. Dus het kind krijgt een nieuwe geboorteakte.

Andere gevolgen van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is dat het kind een familierechtelijke band krijgt met de vastgestelde vader. De vastgestelde vader wordt tevens onderhoudsplichtig tegenover het kind.

4. Ontkenning van het vaderschap

Als tijdens een huwelijk een kind wordt geboren dat niet van de echtgenoot van de moeder is, bijvoorbeeld omdat de echtscheiding lang op zich laat wachten, kan het vaderschap van de echtgenoot gerechtelijk worden ontkend. Zowel de man, de moeder als het kind kunnen een verzoek tot ontkenning van het vaderschap indienen bij de rechter. Dit moet wel binnen strikte termijnen gebeuren:

  1. moeder: binnen één jaar na de geboorte van het kind;
  2. man: binnen één jaar nadat hij bekend is geworden dat hij vermoedelijk niet de biologische vader van het kind is;
  3. kind: binnen drie jaren nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de man vermoedelijk niet zijn biologische vader is. Indien het kind gedurende zijn minderjarigheid bekend is geworden met dit feit, kan het verzoek tot uiterlijk drie jaren nadat het kind meerderjarig is geworden, worden ingediend.

5. Gezamenlijk of alleen Ouderlijk Gezag

Door de erkenning van het kind of erkenning van de ongeboren vrucht is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind. Ook mag hij het vermogen van zijn kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van zijn zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Alleen ouderlijk gezag

Over een kind dat tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren hebben de ouders automatisch gezamenlijk het gezag. Dit verandert niet als ze gaan scheiden, tenzij er bijzondere redenen zijn om het gezag aan één van beide ouders te geven. Na een scheiding kan een van de ouders de rechtbank verzoeken om alleen belast te worden met het ouderlijk gezag over de kinderen.

Gezamenlijk ouderlijk gezag

Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kunnen zonder tussenkomst van een advocaat de rechtbank vragen om hen gezamenlijk het gezag te geven. Als zij dat niet doen heeft alleen de moeder van het kind ouderlijk gezag. Als de moeder haar toestemming aan gezamenlijk gezag weigert, kan de vader van het kind de rechtbank verzoeken om een beslissing daarover te nemen.

Laat u zich goed informeren door onze specialisten. Voor een kosteloos en vrijblijvend informatief gesprek kunt u ons bereiken op nummer 010-707 38 58.